• Normen en Waarden

  Normen en waarden

  Binnen RKVV Emplina hechten we veel waarde aan de 5 basis waarden plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit. Deze basiswaarden zijn vertaald in een aantal gedragsregels. Wanneer een lid of ouder/begeleider/vrijwilliger zich niet houdt aan de gedragsregels worden correctieve maatregelen genomen. Bij jeugdspelers worden de ouders ingelicht.
   
  Waar draait het om?
  Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurders, spelers, vrijwilligers, en andere betrokkenen. RKVV Emplina probeert randvoorwaarden te scheppen waarbinnen alle betrokkenen optimaal in de club kunnen functioneren, met als resultaat dat iedereen met plezier kan presteren. Als bestuur zijn wij ons bewust van de veranderende waarden en normen in de maatschappij, maar willen we dat niet zondermeer accepteren. Bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we binnen RKVV Emplina de gewenste manier van omgaan met elkaar nader vaststellen, elkaar hierover informeren, er afspraken over maken, en in het geval dat deze afspraken niet worden nagekomen hier op gepaste wijze mee omgaan. Deze afspraken heeft RKVV Emplina vastgelegd voor alle betrokken partijen.
   
  Algemene gedragsregels:
  Voor iedereen bij RKVV Emplina gelden de volgende algemene gedragsregels
  1.     Seksuele intimidatie :enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Meld dit ten alle tijden!!!  Mail: vertrouwenscommissie@emplina.nl wordt behandeld door Eelke Bokelman en is een professionele en onafhankelijke persoon binnen de club.
  2.     Respect voor anderen is belangrijk. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is    onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
  3.     Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar! Binnen RKVV Emplina wordt Nederlands gesproken en geschreven.
  4.     Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is zelf aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
  5.     Na gebruik van de accommodatie (velden en kleedkamers) worden deze netjes achtergelaten
  6.     Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden.
  7.     Het gebruik van drugs is verboden. Roken binnen de gebouwen en op de velden is eveneens verboden.
  8.     Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dat dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
  9.     We zijn een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent) scheidsrechters. Bij uit wedstrijden zijn we een goede gast.
  10.     Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
  11.  Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert meldt dit bij de door de club voor dit doel aangestelde persoon. Dit kan zowel een leider, groepscoördinator zijn als ook direct bij de commissie normen en waarden of de vertrouwenscommissie (bij het ontbreken van een vertrouwenscommissie is dit het Bestuur). Deze vervullen in deze een soort van ‘filterfunctie’ richting het bestuur.
  12.  Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
  13.  Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
   
  Naast deze algemene gedragsregels zijn er gedragsregels voor verschillende groepen. Hierbij onderscheiden we de volgende doelgroepen: (jeugd-)spelers, ouders/verzorgers, (jeugd-)leiders, bestuurders, scheidsrechters/wedstrijdleiders en toeschouwers. Deze gedragscode is te vinden op de site van RKVV Emplina en of op te vragen bij het secretariaat.
   
  Vrijwilligers zijn verplicht om een VOG verklaring te tonen. Dit is één van de maatregelen die het bestuur van onze sportvereniging heeft genomen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze doen we het uiterste om de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers te waarborgen. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een intake gesprek met bestuurslid Jeugd of hoofdcoordinator. In dit gesprek kan het VOG bewijs getoond worden. 
   
   
  Aanvullende gedragsregels voor (jeugd-)spelers:
  -       Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  -       Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw mogelijkheden.
  -       Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  -       Beinvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  -       Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
  -       Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn, spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
  -       Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
  -       Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
  -       Houd je aan de afspraken die aan het begin van he voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de leiders zijn bevoegd om passende maatregelen te nemen indien noodzakelijk.
   
  Aanvullende gedragsregels voor (jeugd-)leiders / trainers:
  -       Wees redelijk in eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
  -       Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
  -       Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren, ouders en toeschouwers; handel als zodanig.
  -       Zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders
  -       Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
  -       Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
  -       Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
  -       Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
  -       Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. Leer spelers voetballen op een positieve manier door spelers te waarderen en te belonen
  -       Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
  -       Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
  -       Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  -       Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
  -       Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
   
  Aanvullende gedragsregels voor ouders / verzorgers:
  -       Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
  -       Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  -       Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
  -       Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  -       Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  -       Moedig uw team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
  -       Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  -       Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
  -       Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  -       Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur.
  -       Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor RKVV Emplina. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging!
   
  Aanvullende gedragsregels voor bestuurders:
  -       Schep voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen uw vereniging
  -       Zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving
  -       Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
  -       Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
   
  Aanvullende gedragsregels voor scheidsrechters / wedstrijdleiders:
  -       Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
  -       Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
  -       Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
  -       Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. Leg de fout uit aan de overtreder
   
  Aanvullende gedragsregels voor toeschouwers:
  -       Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini prof sporters.
  -       Gedraagt u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
  -       Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gast team.
  -       Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  -       Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  -       Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
  -       Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders
  Raadpleeg de website van RKVV Emplina voor de laatste informatie over gedragsregels, de meldingsprocedure en het meldingsformulier voor incidenten/conflicten
   
   
  Het bestuur maakt onderscheidt tussen voetbal technische incidenten en niet wedstrijd gerelateerde incidenten:
  §  Voetbaltechnische incidenten.
  Bij incidenten tijdens een wedstrijd wordt in eerste instantie de zaak door de desbetreffende scheidsrechter aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie van de KNVB door het invullen van het wedstrijd- en strafformulier. Het Bestuur past, op basis van de aard van de overtreding, en de melding, daar waar nodig preventief beleid toe en gaat eventueel over tot aanvullend sanctioneren. De commissie beoordeelt bij voetbaltechnische incidenten altijd of er sprake is van opzet of andere omstandigheden.
  §  Niet wedstrijd gerelateerde incidenten.
  Onder niet wedstrijd gerelateerde incidenten vallen alle incidenten waarbij sprake is van overtreding van de vastgestelde gedragsregels. Incidenten van een ieder, waarop dit reglement van toepassing is, tijdens, direct voor of na verenigingsactiviteiten in de breedste zin van het woord. Dit geldt vanaf het omkleden voor of na de wedstrijd/training tot en met de gedragingen tijdens vervoer van en naar uitwedstrijden en alle andere activiteiten georganiseerd door RKVV Emplina.
  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de sancties. Deze tabel is ontleend aan de KNVB met afwijkende sancties voor de jongste jeugd (7-tallen).
   
    11 tallen   7-tallen  
  1. Protesteren alleen gepleegd samen met een of meer anderen alleen gepleegd samen met een of meer anderen
  a. als niet-speler speelveld betreden zonder toestemming scheidsrechter (code 7) berisping t/m 2 wedstr. uitsluiting 2 t/m 4 wedstr. Uitsluiting Berisping t/m 1 wedstr. uitsluiting Berisping t/m 1 wedstr. / training Uitsluiting
  b. als niet-speler het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing v/d scheidsrechter (code 8) berisping t/m 4 wedstr. uitsluiting 2 t/m 6 wedstr. Uitsluiting Berisping t/m 1 wedstr. uitsluiting Berisping t/m 1 wedstr. / training Uitsluiting
           
  2. Belediging in woord en/of gebaar (tegen persoon of tegen gezag) alleen gepleegd samen met een of meer anderen alleen gepleegd samen met een of meer anderen
  a. eenvoudig 2 t/m 4 wedstr. uitsluiting 4 t/m 6 wedstr. Uitsluiting 1 wedstrijd uitsluiting 1 wedstrijd uitsluiting
  b. grof 4 t/m 8 wedstr. uitsluiting 6 t/m 10 wedstr. Uitsluiting 1 wedstrijd en 1 week training uitsluiting 1 wedstrijd en 1 week training uitsluiting
  c. discrimineren 6 t/m 10 wedstr. uitsluiting 3 t/m 4 mnd. Uitsluiting 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting
           
  3. Bedreiging alleen gepleegd samen met een of meer anderen alleen gepleegd samen met een of meer anderen
  a. dreigen met niet nader omschreven handelen, c.q. eenvoudig (v.b. “Ik krijg je nog wel”) 6 t/m 8 wedstr. uitsluiting 8 t/m 10 wedstr. Uitsluiting 1 wedstrijd en 1 week training uitsluiting 1 wedstrijd en 1 week training uitsluiting
  b. dreigen met concreet fysiek gewelddadig handelen c.q. ernstig. (v.b. “Ik sla je straks in elkaar”) 8 t/m 10 wedstr. uitsluiting 4 t/m 6 mnd. Uitsluiting 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting
           
  4. Fysiek gewelddadig handelen alleen gepleegd samen met een of meer anderen alleen gepleegd samen met een of meer anderen
  a. handtastelijkheden (v.b. trekken aan kleding, wegduwen etc.) 4 t/m 10 wedstr. uitsluiting 8 t/m 10 wedstr. + 3 t/m 5 mnd. Uitsluiting 1 wedstrijd uitsluiting 1 wedstrijd uitsluiting
  b. het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting van / spuwen naar (niet raak) 6 t/m 8 wedstr. uitsluiting 3 t/m 5 mnd. Uitsluiting 1 wedstrijd en 1 week training uitsluiting 1 wedstrijd en 1 week training uitsluiting
  c. het gooien en/of trappen van voorwerpen tegen / spuwen van (raak) 8 t/m 10 wedstr. uitsluiting 4 t/m 7 mnd. Uitsluiting 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting
  d. slaan en/of schoppen in de richting van (niet raak) 4 t/m 7 mnd. uitsluiting 5 t/m 12 mnd. Uitsluiting 1 wedstrijd uitsluiting 1 wedstrijd uitsluiting
  e. slaan en/of schoppen van (raak, geen pijn) 7 t/m 12 mnd. uitsluiting 8 t/m 14 mnd. Schorsing 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting 2 wedstrijden en 1 week training uitsluiting
           
  5. mishandeling alleen gepleegd samen met een of meer anderen alleen gepleegd samen met een of meer anderen
  a. lichte vorm: geen letsel, wel pijn 12 t/m 24 maanden schorsing 24 t/m 36 mnd. Schorsing 4 wedstrijden en 2 weken training uitsluiting 4 wedstrijden en 2 weken training uitsluiting
  b. middelvorm: letsel (v.b. blauw oog) 24 t/m 36 maanden schorsing 36 t/m 48 mnd. Schorsing 4 wedstrijden en 2 weken training uitsluiting 4 wedstrijden en 2 weken training uitsluiting
  c. ernstige vorm: genezingsduur: > 10 dagen 36 t/m 48 maanden schorsing 48 t/m 60 mnd. Schorsing 8 wedstrijden en 6 weken training uitsluiting 8 wedstrijden en 6 weken training uitsluiting
  d. zware vorm: blijvend letsel ontzetting lidmaatschap KNVB ontzetting lidmaatschap KNVB Ontzetting lidmaatschap RKVV Emplina Ontzetting lidmaatschap RKVV Emplina
   
  Aanvulling van RKVV Emplina op deze sanctielijst
   
    Alleen gepleegd Samen met een of meer anderen
  Vernielen van spullen bij de RKVV Emplina Melding bij de politie + ad hoc straf Melding bij de politie + ad hoc straf
  Diefstal uit kleedkamers of anderszins Melding bij de politie + ad hoc straf Melding bij de politie + ad hoc straf
   
  Verschil tussen uitsluiting en schorsing
  Als een speler is uitgesloten van deelname aan wedstrijden wordt in de volksmond vaak de term „schorsen? gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een uitsluiting en een schorsing:
  §  Uitsluiting.
  Bij een uitsluiting mag iemand voor een aantal wedstrijden of een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden. Dit houdt in dat de betrokkene voor geen enkel team mag uitkomen (dus niet speelgerechtigd is) tot en met de datum waarop het team/elftal, waar de betrokken speler de straf heeft „opgelopen?, dát aantal bindende wedstrijden heeft gespeeld.
  §  Schorsing.
  Bij een schorsing mag iemand voor een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden en géén functie binnen de vereniging en/of de KNVB bekleden.
  Beroepsmogelijkheid
  Tegen de strafopleggingen m.b.t. berisping, uitsluiting van wedstrijden en schorsing in uitvoering van activiteiten of functie, bestaat geen beroepsmogelijkheid. De uitspraak van het Hoofdbestuur is bindend.
   
  Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren bij overtreding van de vastgestelde gedragsregels.
   
  Wanneer melden?
  Kleine conflicten worden in eerste instantie altijd één op één opgelost en hoeven niet bij het Hoofdbestuur terecht te komen, tenzij één van de partijen een verzoek tot behandeling indient. Bij twijfel, bij interne behandeling, wordt de expertise van het Hoofdbestuur gevraagd.
   
  Ongewenst gedrag
  Bij ernstige vormen van ongewenst gedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreders er, al dan niet structureel, blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor de opgelegde maatregelen door trainers/leiders, wordt overgegaan tot melding aan het Hoofdbestuur volgens onderstaande procedure. Bij een directe rode kaart dient de leider/trainer van RKVV Emplina altijd melding te doen aan het Hoofdbestuur.
   
  Meldingsprocedure
  §  Een ieder kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en RKVV Emplina
  §  Het incident dient schriftelijk, of per e-mail bij de het Hoofdbestuur te worden ingediend. Alleen op deze wijze ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.
  §  De meldingsformulieren zijn verkrijgbaar via de website en bij het secretariaat. Formulieren kunnen worden verzonden per e-mail of worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde postvakje in het secretariaat.
  §  Afhankelijk van de aard van het incident en/of conflict wordt bepaald of betrokkene door het Hoofdbestuur wordt uitgenodigd.
  §  Bij behandeling door het Hoofdbestuur wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. Een jeugdlid dient altijd te worden vergezeld door ouder(s)/verzorger(s).
  §  Aan de uitnodiging van het Hoofdbestuur dient gehoor te worden gegeven, bij afwezigheid wordt de casus bij verstek behandeld. En zal het Hoofdbestuur bij ongeoorloofde afwezigheid een hogere straf opleggen.
  §  Alle uitspraken worden schriftelijk vastgelegd, mede gedeeld aan betrokkene(n) (schriftelijk of per e-mail) en in dossier opgeslagen.
  §  Bij niet nakomen van de opgelegde sanctie(s) zal deze opschuiven dan wel vermeerderen, of vind heroverweging van de sanctie plaats.
   
   
   
  Grensoverschrijdend gedrag van kinderen dienen in een ander perspectief gezien te worden dan dat van een volwassene. In alle overige, niet nader genoemde situaties neemt het bestuur van RKVV Emplina een beslissing die in lijn is met KNVB richtlijnen. Genoemde maatregelen gelden voor alle activiteiten op ons eigen sportpark als ook bij bezoeken aan uitwedstrijden.